Fonètica i Fonologia Catalanes: Treballs
Servei de la Universitat de València

Índex: Per ordre d'arribada

    - 50-41
    - 40-31
    - 30-21
    - 20-11
    - 10-1

50-41

 • 43
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2012) «Sonicidad y tipología de los márgenes silábicos en español». Treball presentat al X Congreso Internacional de Lingüística General, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. Versió en format pdf
 • 42
  Herrero, Ricard; Jiménez, Jesús (2012) «From Coarticulation to Vowel Harmony in Valencian Catalan». Ponència presentada al Workshop Experimental Phonetics and Sound Change, Universidad de Salamanca, Salamanca. Versió en format pptx
 • 41
  Jiménez, Jesús; Herrero, Ricard (2012) «Valencian Vowel Harmony at the Interface». Treball presentat a la Old-World Conference in Phonology 9 (OCP9), Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlín (Alemanya). Versió en format pptx

40-31

 • 40
  Lloret, Maria-Rosa (2011) La fonologia del català. (Col. «El que sabem de…» Articles de suport a la docència.) Barcelona: Santillana. Versió en format pdf
 • 39
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2011) «Sobre el carácter asimétrico de los márgenes silábicos». Memorias. VII Conferencia Internacional Lingüística 2011, La Habana. CD-Rom. Versió en format pdf
 • 38
  Herrero, Ricard; Jiménez, Jesús (2011) «Vowel Harmony and Coarticulation in Northern Valencian». Pòster presentat al Phonetics and Phonology in Iberia 2011 (PaPI 2011), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Versió en format pdf
 • 37
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2011) «Obscure vocalic changes and Positional Markedness». Handout del treball presentat al 21st Colloquium on Generative Grammar, Universidad de Sevilla, Sevilla. Versió en format pdf
 • 36
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2011) «Hòmens, homes i conflictes de naturalitat». Estudis de llengua i literatura catalanes LXII, Miscel·lània Albert Hauf. Barcelona: PAM, p. 217-245 Versió en format pdf
 • 35
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (2011) «Rara afis, rara avis». Handout del treball presentat a la Old-World Conference in Phonology 8 (OCP8), Marrakech (Marroc). Versió en format pdf
 • 34
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2010) «Efectes de prominència en canvis vocàlics obscurs». Handout del treball presentat al XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romànica, València. Versió en format pdf
 • 33
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2010) «Sobre les vocals afegides de l'alguerès». Insula, 7: 111-139. Versió en format pdf
 • 32
  Querol Cortiella, Laia (2009) Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occidental. Tesi doctoral. Departament de Filologia Catalana: Universitat de Barcelona. Data de lectura: 8 de juliol de 2009. Versió en format pdf
 • 31
  Campmany, Elisenda (2008) Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona: Barcelona. Data de lectura: 4 d'abril de 2008. Versió en format pdf

30-21

 • 30
  Lloret, Maria-Rosa (2010) «La alomorfía en teoría de la optimidad». Apareixerà publicat a: Pazó, José; Gil, Irene; Cano, Mª. Ángeles (ed.), Teoría morfológica y morfología del español. Madrid. Versió en format pdf
 • 29
  Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa (2009) «Rescuing phonology through morphology». Treball presentat al ConSOLE XVIII. Workshop: "Formal approaches to the phonology-morphology-syntax interfaces". Universitat Autònoma de Barcelona. Versió en format pdf
 • 28
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2009) «Harmonia vocàlica: paràmetres i variació». Apareixerà publicat el 2011 a la revista Estudis Romànics. Versió en format pdf
 • 27
  Lloret, Maria-Rosa (2009) «La alomorfía en la Teoría de la Optimidad». Treball presentat al V Encuentro de Morfólogos Españoles. Universidad de Autónoma de Madrid. Versió en format pdf
 • 26
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2009) «Phonological variation in voicing across word boundaries». Treball presentat a la Old World Conference in Phonology 6 (OCP6). University of Edinburgh (Gran Bretanya). Versió en format pdf
 • 25
  Lloret, Maria-Rosa (2008) «Changes in Inflectional Class as a Means to Repair Phonology». Treball presentat al Décembrettes 6. Colloque International de Morphologie. Université de Bordeaux 3 (França). Versió en format pdf
 • 24
  Mascaró, Joan (2008) «La distribució de les vocals mitjanes tòniques en català central». Caplletra, 44: 75-102. Versió en format pdf
 • 23
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2009) «Un análisis óptimo de la armonía vocálica del andaluz». Verba, 36: 293-325. Versió en format pdf
 • 22
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2008) «Asimetrías perceptivas y similitud articulatoria en la asimilación de sonoridad del catalán». Cuadernos de Lingüística del I.U.I. Ortega y Gasset, 15: 71-90. Versió en format pdf
 • 21
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2008) «Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 45: 55-91. Versió en format pdf

20-11

 • 20
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2007) «Entre la articulación y la percepción: Armonías vocálicas en la península Ibérica». Ms. Treball presentat al XXV Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Innsbruck. Versió en format pdf
 • 19
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2007) «Prominence-driven epenthesis: evidence from Catalan». Ms., Universitat de Barcelona / Universitat de València. Versió en format pdf
 • 18
  Lloret, Maria-Rosa (2007) «On the nature of vowel harmony: spreading with a purpose». Ponència invitada al 33 Incontro di Grammatica Generativa (Bologna, 01-03/03/2007). Versió en format pdf
 • 17
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2007) «Andalusian Vowel Harmony: Weak Triggers and Perceptibility». Treball presentat a la Old World Conference in Phonology 4 (OCP4). Workshop: "Harmony in the Languages of the Mediterranean". University of the Aegean, University of Crete, Rhodes (Grècia). Versió en format pdf
 • 16
  Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2007) «Domain and Directionality in Catalan ATR Harmony». Treball presentat a la Old World Conference in Phonology 4 (OCP4). Workshop: "Harmony in the Languages of the Mediterranean". University of the Aegean, University of Crete, Rhodes (Grècia). Versió en format pdf
 • 15
  Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2005) «How unnatural and exceptional can languages become?». Treball presentat a la 3rd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE-3). Phonology Workshop: Crazy Rules and Lexical Exceptions. Meertens Instituut, Amsterdam (Holanda). Versió en format pdf
 • 14
  Bonet, Eulàlia (2004) «Morph insertion and allomorphy in Optimality Theory». Dins Boersma, Paul; Cutillas-Espinosa, Juan Antonio, ed., IJES (International Journal of English Studies) 4.2. Universidad de Murcia. Versió en format pdf
 • 13
  Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2006) «Harmony in a non-harmonizing language». Pòster presentat a la Third Old World Conference in Phonology (OCP-3) (Budapest, gener 2006). Versió en format pdf
 • 12
  Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa (2005) «More on Alignment as an alternative to domains: the syllabification of Catalan clitics», Probus 17.1: 37-78. Versió en format pdf
 • 11
  Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2006) «New tendencies in geographical dialectology: The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD)». Dins: Montreuil, J.-P., ed., New Perspectives on Romance Linguistics. Vol. 2.(Phonetics, phonology, and dialectology). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. Versió en format pdf

10-1

 • 10
  Jiménez, Jesús (2006) «L'abast de les relacions paradigmàtiques». Dins Cabré, T., ed., Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives II (Catalan Journal of Linguistics. Monographies). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Versió en format pdf
 • 9
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2006) «Asimetries en la interfície morfologia/fonologia». Treball presentat al VII Congrés de Lingüística General, Barcelona. Versió en format pdf
 • 8
  Lloret, Maria-Rosa (2006) «Problemes d'interfície fonologia-morfologia: la funció dels paradigmes». Dins Cabré, T., ed., Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives II (Catalan Journal of Linguistics. Monographies). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Versió en format pdf
 • 7
  Pons, Clàudia (2006) «It is all downhill from here: the role of Syllable Contact in Romance languages». Treball presentat al 13th Manchester Phonology Meeting (Manchester, maig 2005). Versió en format pdf
 • 6
  Lloret, Maria-Rosa (2005) «Efectes col·laterals de la ‘desinència zero' en la flexió verbal algueresa», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 49 (Miscel·lània Joan Veny 5): 233-266. Versió en format pdf
 • 5
  Lloret, Maria-Rosa (2005) «Revising the phonological motivation for splitting the morphology». Dins Dressler, Wolfgang U.; Kastovsky, Dieter; Pfeiffer, Oskar E.; Rainer, Franz eds., Morphology and its Demarcations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 215-231. Versió en format pdf
 • 4
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús, ed. (2005) Catalan Journal In Linguistics 4. «Morphology in Phonology». Articles en format pdf; Introducció en format pdf
 • 3
  Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2005) «Two Kinds of Vowel Epenthesis in Alguerese Catalan». Treball presentat al PAPI 2005, Barcelona. (Revisat a "Prominence-driven epenthesis in Alguerese Catalan". Treball presentat a l'OCP-3 (Budapest 2006). Versió en format pdf)
 • 2
  Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2004) «Darreres tendències en fonologia generativa». Estudios Catalanes. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. Versió en format pdf
 • 1
  Lloret, Maria-Rosa (2004) «The phonological role of paradigms: The case of insular Catalan». Dins: Auger, J.; Clements, J. C. ; Vance, B. ed., Contemporary Approaches to Romance Linguistics. Amsterdam; Filadèlfia: J. Benjamins, pàg. 275-297. Versió prèvia a la publicació en format pdf
tornar