Llibres
Servei de la Universitat de València

Llibres

 • (2004): Morfologia catalana, Barcelona: Edi-UOC (en col·laboració amb Manuel Sifre Gómez i Júlia Todolí Cervera).
 • (2002): Guia d'usos lingüístics, I. Aspectes gramaticals, València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (en col·laboració amb Maria Josep Cuenca).
 • (1998): Diccionari de lingüística, Colomar editors, València (en col·laboració amb Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín).
 • (1998): Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica, València, Publicacions de la Universitat de València.
 • (1988): Els sistemes modals d'indicatiu i de subjuntiu, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • (1987): Elements per a una sintaxi liminar del català, València, Eliseu Climent, editor (en col·laboració amb Manuel Prunyonosa).
 • (1987): Invitació a la llengua catalana, València, Gregal (en col·laboració amb Antoni Ferrando Francés, Miquel Nicolàs i Vicent Salvador)

Capítols de llibres

 • (2009) «Si per la tua gràcia podia eu conservar ma vida ‘If by your grace I could preserve my life': prenominal possessive constructions in Old Catalan», Diachronics linguistics, Girona, Documenta Universitaria, p. 275-298.
 • (2009) «La gramàtica de Pompeu Fabra de 1918/1933», Popeu Fabra, Obres completes, Barcelona, Edicions 62, p. 13-133 (en col·laboració amb Gemma Rigau i Joan Solà ).
 • (2009) «Per a una Gramàtica del català antic: objectius, metodologia i un tast», Per a una gramàtica del català antic, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, p. 7-39 (en col·laboració amb Josep Martines).
 • (2008) «Entre ‘ir' y ‘venir': la gramaticalización y el reanálisis», dins Concepción Company & José G. Moreno de Alba (eds.), Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Arco/Libros, p. 159-196.
 • (2008) «Historia interna del catalán: morfosintaxis y sintaxis», dins Gerhart Ernst, Martin-Dietrich Glessgen, Christian Schmitt & Wolfang Schweisckard (eds.), Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania, vol. 3, Berlin/New York, Walter de Gruyter, p. 3029-3045.
 • (2007) «Gramaticalització i reanàlisi: funció i estructura en el canvi sintàctic», dins Teresa Cabé Monne (ed.), Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives, II, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 13-29.
 • (2006) «L'anomenada negació expletiva en català antic», Estudis de llengua i literatura catelanes. Homenatge a Joseph Gulsoy, 53, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 231-253 (en col·laboració amb Aina Torrent-Lenzen).
 • (2004): Los tiempos verbales: dificultades teóricas y terminológicas, dins Luis García Fernández (ed.), El pretérito imperfecto, Madrid, Gredos, pàgs. 194-228.
 • (2003): 'On the Origin and Evolution of the Catalan Periphrastic Preterit', dins Claus D. Pusch (ed.), Verbalperiphrasen in den (ibero )romanischen Sprachen, Hamburg, Buske, pàgs. 46-70 (en col•laboració amb José Ignacio Hualde).
 • (2002): «Les relacions temporals i aspectuals», dins Joan Solà, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (eds.), Gramàtica del català contemporani, vol. 3, Barcelona, Empúries, pàgs. 297-323.
 • (2002): «El canvi morfològic», dins Maria Antonia Cano et al. (eds.), Les claus del canvi lingüístic, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pàgs. 369-396.
 • (2001): «La gramaticalització del significat», dins Mercè Lorente, Núria Alturo, Emili Boix, M. Rosa Lloret & Lluís Payrató (eds.), La gramaticalització del significat, Barcelona, PPU, pàgs. 297-323.
 • (2000): «Del 'perfet' a l''indefinit' (i viceversa). El nom dels temps verbals i altres problemes terminològics relacionats amb les categories gramaticals dels temps», dins Jaume Macià Guilà & Joan Solà (eds.), La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari, Barcelona, Editorial Graó, pàgs. 91-119.
 • (1999): «El modo en las subordinadas relativas y adverbiales», dins Ignacio Bosque & Violeta Demonte (eds.), Nueva gramática descriptiva de la lengua española, vol. 2, Madrid, Editorial Espasa Calpe, pàgs. 3253-3322.
 • (1997): «Entre el lèxic i la gramàtica», Lèxic, corpus i diccionaris, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, pàgs. 91-101.
 • (1994): «Algunes consideracions al voltant de la incorporació nominal en les llengües de la família tupí-guaraní», Estudios de Lengua y Cultura Amerindias, València, Publicacions de la Universitat de València.
 • (1993): «Les categories flexives del temps i de l'aspecte. Una aproximació sintàctica, semàntica i morfològica», dins Amadeu Viana (ed.), Sintaxi. Teoria i perspectives, Lleida, Pagès Editors, pàgs. 197-214.

Edicions de llibres i revistes

 • (2002) Gramàtica del català contemporani, Barcelona, Empúries (editor en col·laboració amb Joan Solà, Joan Mascaró i Maria Rosa Lloret).
 • (1996) Caplletra 19, volum monogràfic dedicat a fonologia i morfologia catalanes (coordinat en col·laboració amb Manuel Pérez Saldanya i Júlia Todolí).
tornar