Presentació

[<]Presentació

Presentació

[<]

Presentació

El projecte EstadísTIC@ i MatemàTIC@ consiteix en l'elaboració de materials interactius per a afavorir l'aprenentatge i avaluació en els estudis de grau. El projecte està coordinat per la professora Mª Isabel López Rodríguez i va ser seleccionat dins del subprograma docenTIC en la convocatòria de Projectes d'Innovació Educativa del Servei de Formació Permanent i Innovacio Educativa (SFPIE) de la Universitat de València per al curs 2014/2015 (UV-SFPIE_DOTZE_14-221882). Després d'una avaluació favorable del projecte en el curs anterior, aquest ha sigut renovat durant els següents cursos 2015/2016 (UV-SFPIE_RMD15-314322), 2016/2017 (UV-SFPIE_GER16-418142), 2017/2018 (UV-SFPIE_GER17-585541) i 2018/2019 (UV-SFPIE_GER18-849069). .

Atenent a l'evolució del projecte i a la incorporació de nous membres al PIE procedents d'altres camps el projecte ha patit una variació en el nom. Per tant, intentant reflectir l'heterogeneïtat actual dels materials elaborats, el projecte actual pertany a la modalitat de xarxes estables i es denomina: Elaboració de materials interactius i multidisciplinaris per a afavorir l'aprenentatge i avaluació en els estudis de grau.

• mUVies, açò és, vídeos tutorials com a complement a les classes presencials, en els quals s'expliquen de forma clara i concisa conceptes bàsics per al seguiment de l'assignatura.

• vídeos tutorials interactius amb qüestionaris que permeten l'autoaprenentatge i/o autoavaluació de l'alumne

• resolució de qüestions i pràctiques individuals i/o en equip, mitjançant Sistemes de Votació Electrònica clickers

L'objectiu fonamental és motivar a l'estudiant en l'aula i fora d'ella, fomentant l'interès per assignatures, principalment quantitatives, i tradicionalment considerades pels estudiants com més àrdues. I que aquesta motivació repercutisca en un millor rendiment de l'aprenentatge de l'alumne. Per a estudiar si l'objectiu citat s'ha aconseguit, es proposa l'elaboració de qüestionaris Pre i Post que els alumnes hauran d'emplenar en iniciar i finalitzar, respectivament, l'acció formativa.

DSC_0245_2.jpg

volver