Llibres
Servei de la Universitat de València

Llibres i capítols de llibres

  • (2002) «Altres fenòmens vocàlics en el mot». Dins Solà, Joan; Lloret, Maria Rosa; Mascaró, Joan, & Pérez Saldanya, Manuel, ed., Gramàtica del Català Contemporani, vol. I, 4. Barcelona: Empúries, p. 171-194.
  • (2001) «L'harmonia vocàlica en valencià». Actes 9è Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Barcelona, 1998. Barcelona: P.A.M., p. 217-244.
  • (1999) L'estructura sil·làbica del català. València, Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
  • (1991) «Aspectos morfosintácticos del apodo». Dins Miscel·lània Homenatge a Enrique García Díez. València: Universitat de València, p. 375-386 (en col·laboració amb Pelegrí Sancho).

Edicions de llibres i revistes

  • (en preparació) Catalan Journal in Linguistics: Morphology in Phonology, volum monogràfic (coordinat en col·laboració amb Maria-Rosa Lloret).
  • (1996) Caplletra 19, volum monogràfic dedicat a fonologia i morfologia catalanes (coordinat en col·laboració amb Manuel Pérez Saldanya i Júlia Todolí).
  • (1993) Actas del Simposio sobre el Español de España y el Español de América. University of Virginia, 1991. València: Universitat de València-University of Virginia (en col·laboració amb Ricard Morant).
tornar