Materials de classe
Servei de la Universitat de València

Sintaxi catalana

Elaboració de les oracions. Coordinació. Oració composta, amb focalització de les oracions relatives.

Objectius

Ensenyar els conceptes d'una manera ordenada i sistemàtica. Anàlisi dels precedents. En cada construcció, observació de la llengua parlada i reflexió sobre l'actuació de la llengua culta. Mirar si l'ensenyament mitjà exposa els conceptes estudiats d'una manera coherent i adequada.

Morfologia catatalana

Objecte d'estudi de la morfologia o flexió. Flexió del nom i de l'adjectiu. Flexió del verb (conceptes temporals). Flexió del verb (formes). La flexió en la gramàtica

Objectius

Ensenyar els conceptes d'una manera ordenada i sistemàtica. Anàlisi dels precedents. En cada forma, observació de la llengua parlada i reflexió sobre l'actuació de la llengua culta. Mirar si l'ensenyament mitjà exposa els conceptes estudiats d'una manera coherent i adequada.

Llengua catalana: problemes actuals

Estudi de qüestions de la normativa en què hi han (o hi han hagut) vacil•lacions socials, divergències entre lingüistes o tot alhora. Temes: La pronúncia dels adjectius numerals 17, 18 i 19. La concordança del verb haver-hi. Les formes incoatives de la tercera conjugació. La concordança del participi amb els pronoms febles objectius. L'ús de preposicions febles davant d'infinitiu. El superlatiu en els circumstancials (Vine al més tost que pugues).

Objectius

Desenvolupar la capacitat crítica dels estudiants i augmentar el compromís social amb la societat valenciana.

Història de la normativa

Conceptes gràfics. Normativa (naturalesa i mitjans). Evolució i naturalesa del conjunt de les ortografies romàniques.

Objectius

Comprendre quins factors han determinat l'ortografia catalana situant-la en la teoria lingüística, en la normativa lingüística i en el marc històric general de les ortografies romàniques. Explicar què són les normatives lingüístiques i com actuen. Capacitar els alumnes per a analitzar la coherència que hi ha en l'ortografia de qualsevol gramàtica.

Curs monogràfic d'història de la llengua catalana

Estudi de qüestions de la normativa en què hi han (o hi han hagut) vacil•lacions socials, divergències entre lingüistes o tot alhora. Temes: La grafia del topònim València. Accentuació de les es en els documents valencians. Problemes en l'ús dels adjectius possessius. Les formes mon-ton-son i llur. Els graus dels demostratius en la llengua culta.

Objectius

Desenvolupar la capacitat crítica dels estudiants i augmentar el compromís social amb la societat valenciana.

tornar