Articles
Servei de la Universitat de València

Constituents concrets. Relació amb la normativa

 • Notes sobre els sufixos -er i –ar

Miscel•lània Joan Fuster. Estudis de llengua i de literatura (A. Ferrando i A. G. Hauf, ed.), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. III, p. 397-433, 1991.

 • Un intent d'emmarcar l'estudi d'algunes interferències entre el català i el castellà en relació a l'ús del pronom ell

Actes del Novè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, setembre de 1991, R. Alemany, A. Ferrando i L. B. Meseguer, ed.), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. III, p. 211-228, 1993.

 • Sobre la posició dels adjectius qualificatius en el català contemporani

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXXII, I (gener-març), p. 107-143, 1996.

 • Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana

Actes del IV Col•loqui d'Onomàstica Valenciana, i XXI Col•loqui de la Societat d'Onomàstica (Ontinyent, 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre de 1995), p. 1025-1039. Ontinyent, 1997.

 • Una aproximació a la interpretació de la dualitat balear No em recorda res / No em record de res

Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, volum I, p. 357-376. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.

 • Els adjectius possessius: naturalesa teòrica i aplicació a la normativa i al català col•loquial

Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 11, p. 199-280, 2000.

 • Una aportació de Fabra inadvertida: l'ortografia de les paraules compostes

La lingüística de Pompeu Fabra (edició a cura de Jordi Ginebra, Raül-David Martínez Gili i Miquel Àngel Pradilla), Alacant, IIFV i Universitat Rovira i Virgili, volum I, p.87-100, 2000.

 • Sobre la coherència lingüística del superlatiu aplicat a circumstancials (Vine al més tost que pugues)

Estudis Romànics XXIII, 103-122, 2001.

 • Estudi de la dualitat «en / al + infinitiu». Prolegòmens. Evolució de Fabra

Actes del Novè Col•loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Barcelona, 26-29 de maig de 1998), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p.425-448, 2001.

 • La pronúncia dels numerals 17, 18 i 19 al llarg de la història

Estudis de llengua i literatura catalanes/XLIII, Miscel•lània Giuseppe Tavani 2, 287-320, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.

 • La normativa sintàctica i la sintaxi col•loquial: el cas de la concordança del participi amb els pronoms febles objectius (Aquesta cançó ja l'he sentida). Problemes de descripció i de comprensió, amb una proposta per a la normativa

Estudis del valencià d'ara (Actes del IV Congrés de Filologia Valenciana. En homenatge al Doctor Joan Veny) (València, 20-22 de maig del 2000). Paiporta, Editorial Denes, p. 545-580, 2002.

 • L'accentuació de les ee en els texts valencians. Per un tractament sistemàtic i complet

Estudis de llengua i literatura catalanes, Miscel•lània Joan Veny, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, volum 5, p. 267-289, 2004.

 • El valor dels adjectius demostratius segons les lingüístiques catalana i castellana: problemes i solucions

Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, IX (Lingüística diacrònica contrastiva), Facultat de Filologia de la Universitat de València, p. 199-243, 2004.

 • ¿Quin paradigma incoatiu convé al valencià?

Índex. Butlletí interior de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià, 13, p. 2-26, 2005

 • L'evolució semàntica de barat/ar i la grafia de la preposició resultant

Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 17, p. 381-428, 2006.

 • Origen i valor de les construccions donar de menjar i donar de mamar

Randa, 56, Homenatge a Jordi Carbonell/2, Barcelona, Curial, p. 137-155, 2006.

 • Una visió succinta de l'evolució dels noms ora i oratge

Llengües i fets, actituds i franges. Miscel•lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font (edició a cura d'Hèctor Moret). Calaceit, Institut d'Estudis del Baix Cinca i Associació Cultural del Matarranya, p. 445-458, 2009.

 • L'article en la toponímia

XXXIV Col•loqui General de la Societat d'Onomàstica. VIII Col•loqui d'Onomàstica Valenciana. València, Denes, p. 611-643, 2010.

Normativa. Criteris, visions generals i evolució del valencià culte

 • Sobre la coordinació de les investigacions en sintaxi, en dialectologia i en gramàtica històrica com a fonament important de la normativa

Miscel•lània Arthur Terry. Estudis de llengua i literatura catalanes XXXVIII, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. II, p. 335-351, 1999.

 • Els criteris de la normativa a partir de textos de Fabra

Bescanvi i identitat: interculturalitat i construcció de la llengua, editat a cura de M. A. Cano, J. Martines, V. Martines i J. Ponsoda, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, p. 201-242, 1999.

 • Passat i futur de la normativa lingüística valenciana: emmarcament general

Paraula d'Oc. Centre Internacional de Recerca i Documentació Científica d'Oc, 3, València, p. 34-46, 1999.

 • Els avanços del valencià culte cap a 1930

Saó, 313, gener del 2007, p. 32-33, 2007.

 • Quim Monzó i el valencià culte

Levante-El Mercantil Valenciano, 14-12-07, dins Posdata. Suplemento Cultural, p. 2, 2007.

 • La maduració del valencianisme en els anys trenta: Acció Nacionalista Valenciana

Revista de Catalunya 261, p.104-109, 2010.

Lingüística i docència

 • Ensenyament i teoria sintàctica a través del tractament del concepte "pronom" en un manual d'E.G.B. i B.U.P.

Segon Simposi del Professorat de Valencià de l'Ensenyament Mitjà i de l'Educació Secundària Obligatòria (Elx, setembre de 1993), València, Conselleria d'Educació i Ciència, p. 99-112, 1994.

 • El concepte "oració": problemes teòrics i aplicació pedagògica

Segon Simposi del Professorat de Valencià de l'Ensenyament Mitjà i de l'Educació Secundària Obligatòria (Elx, setembre de 1993), València, Conselleria d'Educació i Ciència, p. 87-98, 1994.

 • L'assignatura de valencià: objectius fonamentals

Revista de Catalunya, 183, Barcelona, abril del 2003, p. 29-45, 2003.

 • Els conceptes sintàctics en l'ensenyament mitjà: estat de la qüestió i alternativa

Interacció comunicativa i ensenyament de llengües (Manuela García i altres, eds.). València, Universitat de València, p. 565-572, 2010.

Fonaments de la lingüística

 • Sobre l'oposició semàntica ±concret

Miscel•lània Homenatge Enrique García Díez (A. López Garcia i E. Rodríguez Cuadros, ed.), València, Universitat de València, p. 417-423, 1991.

 • El concepte nucli: aportacions de Jespersen (1924) i de Bloomfield (1933)

Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. Actas del IX Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales (Reus, diciembre de 1993, C. Martín Vide, ed.), Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, núm. IX, p. 249-264, 1993. Observació: Aquest article (que és un estat de la qüestió) continua en el número següent, que conté l'alternativa.

 • El concepte nucli: una proposta de definició

Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. Actas del X Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales (Sevilla, setiembre de 1994, C. Martín Vide, ed.), Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, núm. X, p. 291-306, 1994.

 • Una proposta d'homogeneïtzació i de simplificació teòrica davant d'algunes relacions contradictòries entre els conceptes "coordinació", "conjuncions subordinants" i "oració composta"

Panorama de la Investigació Lingüística a l'Estat Espanyol. Actes del I Congrés de Lingüística General (València, febrer de 1994, E. Serra, B. Gallardo, M. Veyrat, D. Jorques i A. Alcina, ed.), València, Universitat de València, vol. II, p. 205-216, 1994.

 • Una introducció al concepte "pronom"

Actes del Desè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Frankfurt, setembre de 1994, A. SchIönberger i T. D. Stegmann, ed.), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. III, p. 409-439, 1996.

 • Sobre les tres propietats més bàsiques del concepte "coordinació"

Miscel•lània Germà Colon, volum 6, p. 291-323, 1996.

 • Una caracterització dels conceptes sintàctics més fonamentals. Estudi de les nocions "sintaxi", "categoria" i "funció" en les gramàtiques tradicionals catalanes del segle XX, i aplicació a l'organització general de la futura Gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXXIII, I (gener-març), p. 107-143, 1997.

 • Sobre el concepte sintàctic "oració"

A sol post. Revista Internacional de Llengua i Literatura (V. Martines, J. Martines i J. Ponsoda, eds.), Alcoi, Editorial Marfil, núm. 4, p. 111-138, 1998.

 • Teoria, evolució i normativa. Sobre la necessitat de la teoria lingüística i de l'estudi de l'evolució en la comprensió del català i en l'actualització de la normativa

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXXIV, I (gener-març), p. 3-29, 1998.

 • Introducció a una revisió de la terminologia de la teoria lingüística

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXXVI, gener-desembre, Quaderns I-IV, p. 339-378, 2000. Escrit amb Joan Solà.

 • Els conceptes gràfics fonamentals en la lingüística catalana i en la castellana, i les repercussions en l'ordenació dels diccionaris

Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Universitat de València, 31 de gener / 4 de febrer de l'any 2000), Madrid, Gredos, p. 407-416, 2002.

 • Sobre la naturalesa del llenguatge racional. Reflexions postlul•lianes per a un debat

Randa, 50, Homenatge a Miquel Batllori/3, Barcelona, Curial, p. 5-24, 2003.

 • Sobre l'estructuració gramatical de Fabra (1956) i uns altres encerts teòrics

Entorn i vigència de l'obra de Fabra. Actes del II Col•loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 7-9 d'abril del 2003. (Edició a cura d'Anna Montserrat i Olga Cubells), Valls, Cossetània Edicionis, p. 261-279, 2007.

 • El concepte nom propi

XXIII Col•loqui de la Societat d'Onomàstica d'Algemesí (Algemesí, 13 i 14 d'octubre del 2005). València, Denes, p. 499-535, 2008.

 • La concepció dels connectors oracionals en contrast amb Fabra (1956)

Estudis de llengua i literatura catalanes LIX, Miscel•lània Joaquim Molas 4, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 227-255, 2009.

 • Els sis conceptes bàsics de la fonètica en quatre diccionaris (DGLC, DCVB, GDLC i DIEC)

Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 20, p. 257-298, 2009.

 • Els conceptes síl•laba, vocal i consonant en els diccionaris DGLC, DCVB, GDLC i DIEC

Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, vol. XV, p. 199-218, 2010.

Lingüistes i altres autors

 • Sobre l'autoria de les Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols

Miscel•lània Jordi Carbonell. Estudis de llengua i literatura catalanes XXIV, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. III, p. 81-112, 1992.

 • Pel reconeixement social de l'obra de Josep Giner. Presentació de la tasca feta i propostes d'aprofundiment

Alba. Revista d'estudis comarcals d'Ontinyent i la Vall d'Albaida, 12, Ontinyent, p. 84-96, 1999.

 • Una reivindicació universitària d'Albert Jané. Les comparacions d'igualtat qualitativa com a exemple

Llengua Nacional, 27, estiu de 1999, p. 13-15.

 • El quart homenatge científic a Germà Colón

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXXV, gener-juny, Quadern I-II, p. 179-200, 1999.

 • L'actitud de Pompeu Fabra davant de la recuperació lingüística valenciana

Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Elx i a la Universitat d'Alacant (Sant Vicent del Raspeig, 16 i 17 d'octubre de 1998), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, p. 113-126, 2000.

 • Les relacions de Fabra amb el valencià

Jornades científiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Jornades Pompeu Fabra (Barcelona, 26 i 27 de novembre de 1998), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, p. 191-198, 2000.

 • La Gramàtica Valenciana de Francesc Ferrer Pastor i de Josep Giner. Inventari de qüestions de la normativa que convé analitzar

Francesc Ferrer Pastor: les paraules d'un poble, València, Universitat de València, p. 91-126, 2002.

 • Introducció a les aportacions gramaticals d'Enric Valor

Enric Valor, un home de poble. Jornada d'Estudi i Homenatge a Enric Valor i la seua obra, Agullent, 30 de setembre del 2000 (E. Casanova, R. Mora i J. Sanchis, ed.), Paiporta, Editorial Denes, p. 147-173, 2002.

 • La concepció gramatical general d'Amengual (1835)

Actes del Dotzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. París, 4-10 de setembre del 2000, volum III, 349-365, 2003.

 • Notes sobre la metodologia investigadora de Germà Colón

El deler per les paraules. Les aportacions de Germà Colón a la Romanística (Emili Casanova i M. Teresa Echenique, eds.). València, Universitat de València, 275-287, 2008.

Temes socials o ideològics

 • Una reflexió sobre el futur del valencianisme polític a propòsit del llibre Retrobar la tradició, d'Agustí Colomer

Revista de Catalunya, novembre de 1996, 22-40. També dins El valencianisme que ve, València, Saó, 1996, p. 71-92, 1996.

 • Valencian within contemporary standard Catalan: an approximation

Catalan Review. Homage volume for professor Joseph Gulsoy, volume XIII, Numbers 1-2, p. 213-224, 2001.

 • Nacionalismes dominants i deformació de la ciència: el cas de l'ortografia

Revista de Catalunya, 172, Barcelona, p. 52-73, 2002.

 • Fabra: entre la mitificació i la interpretació racional

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXXVIII, gener-juny, Quadern I-II, p. 143-165, 2002.

 • Des de la teoria fins a la realitat lingüística: el Manual de sociolingüística de Toni Mollà

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), vol. LXXIX, II, juliol-desembre, Quad. III-IV, p. 585-602, 2003.

 • Un símbol de la història valenciana: les Normes d'Ortografia de Castelló (1932)

El valencià a Alacant. Observatori de la llengua (2002/2003), Josep V. Forcadell i Ferran Isabel (Eds.), Universitat d'Alacant, p. 121-168, 2004.

 • Reflexions sobre l'assignatura de valencià

A Alacant, en valencià. Observatori de la llengua (2003/2005), Josep V. Forcadell i Ferran Isabel (Eds.), Universitat d'Alacant, p. 375-394, 2007.

 • Persona, societat i llengua. Per a una fonamentació filosòfica de la importància social i cultural de les llengües

Vida amunt i nacions amunt. Pensar el País Valencià en temps de globalització (Manuel Lanusse Alcover, Joan Alfred Martínez i Seguí, i August Monzon i Arazo, eds.). València, Universitat de València, p. 215-242, 2008.

 • El nom de la llengua en Antoni Canals (1395)

Revista de Catalunya, 235 , p. 93-117, gener del 2008.

 • Efectes socials positius de la recuperació familiar del valencià

Llibre blanc de l'ús del valencià. II. Iniciatives per al foment del valencià. València, Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 170-171, 2008.

 • Sobre la necessitat d'augmentar la imbricació entre el valencianisme, la universitat i la societat

Revista de Catalunya 252, p.17-28, 2009.

Estudi lingüístic d'obres o d'autors

 • Propostes sintàctiques per a continuar perfeccionant la llengua del Missal valencià

Anales Valentinos. Revista de Filosofia y Teología, Año XXVIII, núm. 56, p, 267-307, 2002. Facultat de Teologia sant Vicent Ferrer, València.

 • Per a un estudi de la sintaxi de Jacint Verdaguer

Anuari Verdaguer 13. Vic, Eumo Editorial / Societat Verdaguer, p. 41-121, 2005.

 • Observacions sobre la sintaxi de Jordi Valor

Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegendària (edició a cura de Joan M. Perujo Melgar). Alacant, Universitat d'Alacant, p. 285-408, 2007.

 • La llengua d'Albert Hauf: de la naturalitat i la vivor a l'eficàcia

"Tot lliga". Petit homenatge a un gran mestre. Homenatge al professor Albert Hauf. València, Denes, p. 139-182, 2008.

Anàlisis de la Gramàtica Normativa Valenciana (AVL, 2006)

 • Efectes de posar la fonètica i l'ortografia al principi del manual: «La concepció dels connectors oracionals en contrast amb Fabra (1956)» (2009: 249).
 • Els «connectors» i la «connexió»: «La concepció dels connectors oracionals en contrast amb Fabra (1956)» (2009: 249-251).
 • Tractament dels sufixos derivatius en GNV (2006: 342-345): El valencià de Bernat i Baldoví (2010: 125-127).

Articles de premsa sobre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Nota: he inclòs dos articles anteriors a la creació de la institució perquè ja comporten la seua necessitat. L'últim, l'antepenúltim i algun altre són externs a l'Acadèmia, però tracten temes en què la institució hauria d'opinar i orientar.

 • Reflexions sobre el tema de la llengua en la unificació del valencianisme. Article 1: Sobre la modelació del valencià comú

Tirant lo Blanc, Butlletí Generació Renaixença, 7, 1997, p. 24-26

 • Reflexions sobre el tema de la llengua en la unificació del valencianisme. Article 2: Per la superació del blaverisme i el catalanisme

Tirant lo Blanc, Butlletí Generació Renaixença, 8, 1998, p. 12-14

 • Sobre el primer objectiu social de l' Acadèmia

Levante. El Mercantil valenciano, 23-06-01

 • L'Acadèmia Valenciana de la Llengua: origen i futur

Llengua Nacional, 38, març 2002, p. 9-10

 • Una passa avant en la legalització de la normativa lingüística valenciana

Levante. El Mercantil valenciano, 11-05-02

 • L'Acadèmia Valenciana de la Llengua: un balanç del primer any

Llengua Nacional, 39, juny 2002, p. 8-9

 • L'Acadèmia de la Llengua: un símbol necessari de la recuperació del poble valencià

Levante. El Mercantil valenciano, 4-06-02

 • L'Acadèmia de la Llengua i el filòleg Germà Colón

Levante. El Mercantil valenciano, 18-12-02

 • Les Normes de Castelló: exigències cíviques actuals

Levante. El Mercantil valenciano, 27-12-02, escrit amb Josep Lluís Doménech (Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 • El nom del valencià en les lleis valencianes

Setmanari Presència 9-15 abril 2004, p. 14, amb Joan Solà (Universitat de Barcelona), Ramon Lapiedra (Universitat de València), Artur Quintana (Universitat de Heidelberg) i Brauli Montoya (Universitat d'Alacant)

 • Els lingüistes valencians i la normativa lingüística

Saó, 278, 10-2004, p. 28-30. Publicat amb el títol De les Normes de Castelló al conjunt de la normativa lingüística.

 • El camí equilibrat de l'Acadèmia

Levante. El Mercantil valenciano, 16-02-05

 • El dictamen de l'Acadèmia de la Llengua: anàlisi i valoració

Saó, 293, 03-2005, p. 26-29

 • El valencià ¿és un 'patois' a Catalunya?

Enviat a La Vanguardia i no publicat. El va distribuir 'valencianisme.com' el 7-06-2005, i també el resum 486 d'InfoMigjorn, 2005-06-07

 • Els parlants són tan imprescindibles com el model lingüístic

La Corbella. Revista informativa semestral de la Plataforma per la llengua, 14, desembre del 2008, p. 36-37

 • La jerarquia dels noms valencià i català en la Universitat de València

Nou Dise NÚMERO 328 26 DE FEBRER DEL 2009 p. 4

Articles de premsa sobre el valencianisme polític (amb ètica i ciència)

 • La ciència dins la vida

Saó, 219, 1998, p. 39-40

 • Per a un debat sobre la complementarietat de la religió i la ciència

Saó, 220, 1999, gener, p. 40

 • Una aportació bàsica per al desenvolupament d'una política valencianitzadora

Saó, 228, abril de 1999, p. 96-97

 • El Bloc Nacionalista Valencià dins les organitzacions del valencianisme

Saó, setembre 2000, p. 43-44

 • Emili Marín i el Bloc Nacionalista Valencià

Saó, octubre 2000, p. 33-34

 • Els somnis infantils i el Bloc NacionalistaValencià

El Punt, 26-11-2000

 • Sobre la coherència i l'ètica dels extremistes

El Punt, 11-03-2001

 • Galícia i el País Valencià: entre el derrotisme i el treball constructiu i eficaç

Levante. El Mercantil valenciano, 8-12-01

 • Per a una fonamentació ètica del valencianisme

Levante. El Mercantil valenciano, 8-02-02 Títol que ha posat el periòdic: Vida i obra del pensador francés E. Mounier. Personalisme comunitari.

 • Reflexions sobre el personalisme des del valencianisme i des de la lingüística

Al Vent. Butlletí de la UDPV, 14, hivern 2002 p. 6-9

 • Cap al valencià del futur sense vencedors ni vençuts

Las Provincias, 7-06-02. Publicat amb el títol «El valencià sense vencedors ni vençuts». Publicat també en El Punt, 9-15 juny 2002, amb el títol original.

 • Sense vencedors ni vençuts: el fons de la qüestió

Las Provincias, 4-07-02 p. 27. Publicat amb el títol «El fons de la qüestió». Prèviament, publicat en El Punt, 23-29 juny 2002, amb el títol original.

 • El vessant polític del fundador de la Renaixença valenciana

Las Provincias, 29-09-02. Publicat amb el títol «Teodor Llorente, el polític»

 • Ètica i ciència en la docència universitària

Las Provincias, 7-12-02

 • La solidaritat i la llibertat en el segle xxi

Al Vent. Butlletí de la UDPV, 15, hivern del 2003, p. 9-10

 • Justificació i estructuració de l'ètica

Las Provincias, 3-06-2003

 • Cap a la consolidació del valencianisme

El Punt, 5-11 octubre 2003

 • Les comarques valencianes de l'interior

Llibre de la Falla del Port, Silla. 2005, p. 90-91

 • Entre l'acció i la reflexió

La Corbella. Revista informativa semestral de la Plataforma per la llengua, 8, octubre del 2005, p. 28-29

Articles menors

 • Crítica de dues defenses del concepte 'sintagma verbal

Docència. Revista del Departament d'Educació (Universitat Jaume I), núm. 7, p. 131-141, 1991.

 • Crítica de dos intents generativistes de definir les categories sintàctiques

A sol post. Estudis de Llengua i Literatura (V. Martines, J. Martines i J. Ponsoda, ed.), Alcoi, Editorial Marfil, núm. 2, p. 247-267, 1991.

 • Entrada gramàtica, de la Gran Enciclopèdia Valenciana

Volum 10, p. 119-123, 1991.

 • La visió de Stowell (1981) sobre l'estructuració sintagmàtica i el concepte "adjacència estricta"

Miscel•lània Sanchis Guarner (A. Ferrando, ed.), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. III, p. 253-274, 1992.

 • El qüestionament de Solà i Pujol de l'oposició ±restrictiu

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), vol. LXIX, II, abril-juny, p. 289-294, 1993.

 • Gramàtiques i diccionaris catalans posteriors a 1939

Quaderni Ibero-Americani. Attualità Culturale. Penisola Iberica e America Latina. Torino, Roma, Bulzoni Editore, núm. 77 (Omaggio alla Catalogna, a cusa di Giuseppe Tavani), p. 55-68, Torino, 1995. Escrit amb Antoni Ferrando.

 • La concordança del participi amb els pronoms febles objectius (Aquesta novel•la ja l'he llegida): Una singularitat de la llengua catalana

Llengua Nacional, 21, desembre de 1997, p. 9-14, 1997.

 • Introducció al concepte "adjectius possessius", i aplicació de la teoria al retrocés de la forma llur i de les formes contractes (son carrer —> el seu carrer)

Actes de l'Onzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Palma, setembre de 1997, J. Mas i Vives / J. Miralles i Montserrat / P. Rosselló Bover, eds.), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. II, p. 205-231, 1999.

 • Les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932): justícia social i recuperació democràtica

Ús de llenguatges no discriminatoris (Teresa Marí, compiladora). València, Federació d'Ensenyament CC.OO País Valencià, L'Ullal Edicions, p. 11-24, 1999.

 • Les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932) des del punt de vista ètic

El contemporani. Arts, història, societat, 19, setembre-desembre 1999, p. 31-37.

 • El valencià dins el català comú contemporani: una aproximació

Societat, llengua i norma. A l'entorn de la normativització de la llengua catalana, Miquel Àngel Pradilla (ed.), Benicarló, Alambor, p. 183-206, 2001.

 • Les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932) des d'una perspectiva històrica

Les Normes del 32, setanta anys després. Homenatge a les Normes de Castelló 1932-2002, de A. SARAGOSSÀ, V. PITARCH i M. PÉREZ SALDANYA, València, Edicions Allioli, p. 17-36, 2002.

 • Origen i valor de les construccions donar de menjar i donar de mamar

Índex. Butlletí interior de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià, 12, estiu del 2004, p. 11-21, 2004.

 • Visió panoràmica de la construcció «de + adjectiu qualificatiu

Actes de Tretzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Girona, 8-13 de novembre del 2003. Volum II, p. 445-468, 2007.

 • Conceptes bàsics de la fonètica en quatre diccionaris catalans

Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. Alacant, Universitat d'Alacant, p. 386-392, 2008.

 • Enric Valor des de la lingüística i des de la normativa

Enric Valor. El valor valor de les paraules. València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 114-127.

tornar