Normes de publicació
Revista Tycho

Normes de publicació

Els treballs enviats a la revista seran revisats i informats de manera anònima per, almenys, dos especialistes. Si el resultat fóra un informe positiu i un altre negatiu, el treball se sotmetrà a un tercer especialista el dictamen del qual serà decisori. El termini d'entrega d'originals serà el 31 de maig.La direcció de la revista es compromet a respondre a totes les propostes que reba i a comunicar, si es donara el cas, els suggeriments d'alteraciones indicats pels avaluadors.

S'acceptara treballs originals i inèdits en català, espanyol, portugués, francés, italià, alemany i inglés. Els treballs no podran superar els seixanta mil caracters (amb espais inclosos); excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, es podria acceptar un treball amb extensió major. S'enviaran en format .doc, .docx i .pdf a la següent adreça electrònica: tycho@uv.es . En una pàgina a banda s'indicarà el títol del treball, el nom i cognoms dels autors, la direcció de correu electrònic i la institució a què pertanyen. Els autors han de signar una declaració d'originalitat on afirmen que el text és original i inèdit, que no ho han presentat simulàniament a altres revistes i que cedeixen els dret d'autor per a la seua edició en paper i electrònica (formulari disponible ací)

Els treballs hauran de seguir les normes següents:

  • Font Times New Roman; per al text grec s'utilitzarà una font Unicode. El cos del text anirà a una grandària de lletra de 12 punts i 10 per a les notes. Si s'utilitza una font especial per raons justificades haurà d'indicar-se la font. S'emprarà interlineat 1.5 en el cos del treball i 1.0 en el text de les notes.
  • El treball anirà encapçalament per un resum d'entre 200 i 250 paraules i per un màxim de 6 paraules clau en l'idioma original i en anglès; en cas d'entregar el treball en anglès, el resum i paraules clau s'entregaran en espanyol i anglès. S'afegirà un sumari precedint el text.
  • El treball podrà anar estructurat en parts amb els seus corresponents epígrafs, que portaran el número corresponent en aràbic. Per exemple: 4. Conclusions. S'utilitzarà la negreta per als títols de secció (1, 2, 3...) i la cursiva per als subtítols (1.1, 1.2, 1.3...).
  • Les imatges, dibuixos i gràfics, en el cas que hi haja, hauran d'estar justificats, recolzar el contingut del treball i respectar allò que s'ha estipulat en la Llei de Propietat Intel·lectual.
  • Per als textos grecs i llatins s'utilitzaran les edicions crítiques a l'ús en l'àmbit acadèmic universitari (OCT, Budé, Teubner, ...).
  • Les cites de bibliografia seguiran el sistema anglosaxó o el tradicional, sempre que s'utilitzen de manera consistent al llarg del treball.
    • Sistema anglosaxó:
      • Cites en nota
        • Aílion (1983: 146)
        • Oller Guzmán (2007: 73)
        • Gil Fernández (2002: 57-159)
      • Llistat final:
        • Aílion, R. (1983). Éuripide héritier d'Eschyle. I. Paris.
        • Oller Guzmán, M. (2007). «Matar al huésped en la Hécuba de Eurípides», Faventia 29/1, pp. 59-75.
        • L. Gil Fernández, «El humanismo valenciano del siglo XVI», en José Mª Maestre, J. Pascual & L. Charlo (eds.), Humanismo y Perviviencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán, vol. III.1, Alcañiz-Madrid, 2002, pp. 57-159.
    • Sistema tradicional:
      • Cites en nota:
        • R. Aílion, Éuripide héritier d'Eschyle, I, Paris, 1983, p. 146.
        • M. Oller Guzmán, «Matar al huésped en la Hécuba de Eurípdies», Faventia 29/1, 2007, pp. 59-75, aquí p. 73.
        • L. Gil Fernández, «El humanismo valenciano del siglo XVI», en José Mª Maestre, J. Pascual & L. Charlo (eds.), Humanismo y Perviviencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán, vol. III.1, Alcañiz-Madrid, 2002, pp. 57-159.
      • A partir de la segona cita d'una mateixa referència s'utilitzarà op. cit., art. cit., segons el cas.
      • Sense llistat final.
    • Per a les cites de revistes, en cas d'utilitzar abreviatures, s'utilitzaran les de L'Année Philologique.
    • Les cites de portals digitals es farà seguint el model següent:
      • Reynols, J., Roueché, Ch. Y Bodard, G., Inscriptions of Aphrodisias (Iaph2007), <hrrp://insaph.kcl. ac.uk/iaph2007> (07/09/2010)
tornar