Ètica i males pràctiques

Ètica i males pràctiques

Studia Philologica Valentina (SPhV) es compromet a publicar articles d'investigació de qualitat contrastada. El procés de publicació a l'àmbit científic és compleix i inclou a editors, autors, revisors i entitat publicadora. Totes les parts han de ser conscients i acceptar, en conseqüència, les polítiques de SPhV sobre ètica i males pràctiques, properes al document COPE (Committee on Publication Ethics) Core Practices, que pot ser llegit íntegrament a:

https://publicationethics.org/files/editable-bean/COPE_Core_Practices_0.pdf

Responsibilitat de l'editor: El director o editor principal és el responsable últim que determina la publicació d'un article enviat per a la seua publicació després del procés de revisió per parells cecs. La decisió sobre la publicació d'un article estarà basada únicament en la qualitat d'aquest, mentre que la identitat, raça, gènere, religió, inclinació política, ètnia o ciutadania no serà mai tinguda en compte.

Confidencialitat: El procés de revisió per parells cecs requereix un nivell elevat de confidencialitat. Només la informació adequada sobre un article enviat per a la seua avaluació o als informes derivats d'aquesta serà revelada al autor, els revisors, els membres del comitè editorial o la institució publicadora amb l'objectiu de preservar l'anonimat de totes les parts involucrades al procés.

Divulgació i conflicte d'interessos: Editors i membres del comité editorial no usaran informació no publicada inclosa en un manuscrit enviat a la revista per a les seues pròpies investigacions sense el consentimento explícit i per escrit de l'autor de l'article. Els editors hauran de recusar la gestió d'un manuscrit quan es done un conflicte d'interessos derivat d'una relació personal, professional, competitiva, col·laborativa etcètera amb un autor o, eventualment, institucions o grups de recerca connectats amb el document. En aquest cas, els editors demanaran a un altre membre del comitè editorial la gestió del manuscrit.

Responsabilitat dels revisors: El procés de revisió es una eina bàsica i pràctica per millorar tant la qualitat de l'enviament i la publicació, como per determinar si un article de ser aprovat o rebutjat per a la seua publicació. Els revisors hauran de descartar la seua participació al procés de revisió si no es veuen capacitats per avaluar el manuscrit enviat o per emitir el seu informe dins els terminis i condicions determinades per l'editor. A més, els revisors hauran de refusar la seua participació al procés si es troben en alguna de les situacions esmentades a la secció "Divulgació i conflicte d'interessos". Els manuscrits enviats per a la seua avaluació seran considerats documents confidencials. La informació sobre els manuscrits no podrà ser discutida amb altres.

Objetivitat: Els revisores han de ser objetius als seus judicis. Els comentaris d'avaluació hauran d'estar clarament expressats i articulats i basats en dades, evidències científiques o arguments sòlids. L'opinió personal sobre l'autor o el seu treball no es considera apropiada.

Reconeixement de les fonts: Els revisors hauran d'identificar treballs rellevants publicats que no hagen sigut citats per l'autor. Qualsevol declaració de que una observació, hipòtesi o argument s'haja informat prèviamente ha d'anar acompanyada de la cita corresponent. Els revisors també han d'informar l'editor sobre qualsevol semblança substancial o superposició entre el manuscrit en consideración i qualsevol altre article publicat del qual es tinga coneixement personal. Els autors hauran de citar publicacions que hagen influït en l'elaboració del seu treball. La informació obtinguda de forma privada (converses, correspondència o discussió amb tercers) no haurà d'usar-se ni comunicar-se sense el permís explícit i per escrit de la font. La informació obtinguda durant serveis confidencials, com l'arbitratge de manuscrits o sol·licituds de subvencions, no podrà ser usada sense el permís explícit per escrit de l'autor del treball involucrat en aquests serveis.

Responsabilitat de l'autor: Els autors d'articles d'investigació originals hauran de presentar un relat precís del treball realitzat, així com una discussió objetiva de la seua importància. Les dades subiacents hauran d'estar representades amb precisió al document. Un article ha de contenir detalls suficients i referències per permetre que altres reproduïsquen el treball. Les declaracions fraudulentas o delliberadament inexactes constitueixen un comportament poc ètic i són inacceptables.

Accés i retenció de dades: Es podrà demanar als autors que proporcionen les dades primàries de la seua recerca juntament amb l'article per a revisió editorial i hauran d'estar preparats perquè aquests estiguen disponibles públicament si és possible. En tot cas, els autors hauran de garantir l'accesibilitat d'aquetes dades a altres professionales competents durant al meyns deu anys després de la publicació (preferiblement mijançant un repositori de dades institucional o temàtic o un altre centre de dades), sempre que es puga protegir la confidencialitat dels participants i els drets legals sobre les dades de propietat no prohibisquen la seua divulgació.

Originalitat, plagi i reconeiximent de les fonts: Els autors enviaran només treballs completament originals i citaran adequadament el treball i/o les paraules d'altres. També s'han de citar les publicacions que han influït a l'elaboració de l'article. El plagi està completament prohibit. La institució de la revista utilitza eines adequades per detectar el plagi (Urkund). Cada article serà escanejat per aquesta eina abans de la seua aprobació per a publicació.

Publicació múltiple o redundant: en general, els articles que descriuen essencialment la mateixa investigació no han de ser publicats en més d'una revista. Enviar el mateix article a més d'una revista constitueix un comportament de publicació poc ètico i és inacceptable. No es poden enviar manuscrits que s'hagen publicat com a material amb drets d'autor en altres publicacions. A més, els manuscrits revisats per una revista no han d'enviar-se a altres publicaciones mentre el manuscrit està en revisió.

Autoria de l'article: L'autoria ha de limitar-se a aquells que hagen fet una contribució significativa a la concepció, disseny, execució o interpretació de l'estudi. Tots aquells que hagen realitzat contribucions significatives han de figurar com coautors. Quan altres hagen participat en aspectes importants del projecte d'investigació, hauran de ser reconeguts o enumerats com contribuents. L'autor corresponent ha d'encarrregar-se de què tots els coautors siguen inclosos a l'article, i que tots els coautors hagen vist i aprovat la versió final de l'article i hagen acceptat el seu enviament per a la seua publicació.

Errors importants a treballs publicats: Quan un autor trobe un error significatiu o una inexactitud al seu propi treball publicat, és obligació seua notificar inmediatament als editors de la revista i cooperar amb ells per subsanar l'error o corregir l'article. Si l'editor és informat per un tercer de què un treball publicat conté errors significatius, és obligació de l'autor retractar-se o corregir l'article el més aviat possible o proporcionar evidència a l'editor de la correcció de l'article original.

Envie les seues preguntes, dubtes o comentaris a sphv@uv.es

tornar