mUVies
contador reloj

mUVies

En aquest apartat els materials disponibles apareixen classificats per àrees de coneixement o assignatures:

Estadística

NOMBRES ÍNDEX

 • Video 1: Obtenció d'informació de l'INE respecte a l'IPC de diferents períodes base
 • Video 2: Aplicació sobre l'enllaç de dues sèries d'índexs amb diferent període base
 • Video 3: Evolució del salari mínim interprofessional 1992-2014

CERCA EN TAULES

 • Video 4: Ús de les taules de la distribució Normal
 • Video 5: Ús de les taules de la distribució chi-dos de Pearson
 • Video 6: Ús de les taules de la distribució t d'Student.
 • Video 7: Ús de les taules de la distribució F d'Snedecor

ESTIMACIÓ PER INTERVALS

 • Video 8: Metodologia per a l'obtenció d'intervals de confiança. Exposició de la metodologia que permet obtenir els intervals aleatoris així com els intervals de confiança per a alguns casos concrets (paràmetres d'una Normal, diferència o raó de paràmetres de dues poblacions Normals, proporció d'una característica, diferència de proporcions…)
 • Video 9: Interval de confiança per a la mitjana d'una població Normal amb variància coneguda
 • Video 10: Interval de confiança per a la mitjana d'una població Normal amb variància desconeguda i mostra menuda
 • Video 11: Interval de confiança per a la variància d'una població Normal amb mitjana desconeguda
 • Video 12: Interval de confiança per a la variància d'una població Normal amb mitja coneguda
 • Video 13: Interval de confiança per a la diferència de mitjanes de dues poblacions Normals amb variàncies conegudes
 • Video 14: Interval de confiança per a la diferència de mitjanes de dues poblacions Normals amb variàncies desconegudes i iguals
 • Video 15: Interval de confiança per a la raó de variàncies de dues poblacions normals
 • Video 16: Interval de confiança per a la proporció d'una característica
 • Video 17: Interval de confiança per a la diferència de proporcions
 • Video 18: Determinació de la grandària mostral per a estimar la proporció d'una característica
 • Video 19: Determinació de la grandària mostral per a estimar la mitjana d'una població Normal amb variància coneguda

CONTRASTACIÓ D'HIPÒTESIS

 • Video 20: Un cas pràctic de contrastació d'hipòtesi: Contrast bilateral sobre la mitjana d'una normal amb desviació coneguda
 • Video 21: Contrast bilateral sobre la mitjana d'una població Normal amb variància desconeguda i mostra menuda
 • Video 22: Contrast unilateral sobre la mitjana d'una població Normal amb variància desconeguda i mostra menuda
 • Video 23: Contrast unilateral sobre la proporció d'una característica
 • Video 24: Contrast bilateral sobre la variància d'una població Normal amb mitjana desconeguda
 • Video 25: Contrast bilateral sobre la variància d'una població Normal amb mitja coneguda
 • Video 26: Contrast bilateral sobre la proporció d'una característica.
 • Video 27: Contrast bilateral sobre la diferència de proporcions.
 • Video 28: Contrast unilateral sobre diferència de proporcions.
 • Video 29: Contrast unilateral sobre la variància d'una població Normal amb mitjana desconeguda
 • Video 30: Contrast unilateral sobre la mitjana d'una població Normal amb variància coneguda.

ÚS D'EXCEL EN ESTADÍSTICA

 • Video 31: Anàlisi de Regressió en MS EXCEL.
 • Video 32: Mesures de disposició i dispersió en MS EXCEL.

Fiscalitat de l'empresa

 • Video 1: Resolució d'un cas pràctic d'amortització amb el sistema de percentatge constant.
 • Video 2: Resolució d'un cas pràctic d'amortització amb el sistema de suma de dígits.

Matemàtiques

 • Video 1: Suma de matrius amb Excel.
 • Video 2: Càlcul de la matriu inversa amb Excel.

Enginyeria de Telecomunicacions

Dret de la comunicació

Multidisciplinar (ferramentes)

 • Video 1: Cercador SABI
 • Video 2: Elaboració de formularis en línia amb Google Drive per a interactuar amb els estudiants
volver