Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana (35411)
Servei de la Universitat de València

Índex


Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana

Bloc sobre la cultura, les lectures i la literatura per a infants i joves

FITXA IDENTIFICATIVA

Assignatura: Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana

Caràcter: Optativa - Curs/Semestre: Tercer curs, primer semestre

Titulació: Grau en Filologia Catalana

Departament: Filologia Catalana

Professora responsable: Gemma Lluch


RESUM

Es tracta d'una assignatura inclosa en la matèria Aplicacions de la filologia catalana a l'ensenyament, que insisteix en l'aplicabilitat dels conceptes teòrics a l'ensenyament de la llengua i de la literatura.

Els continguts d'aquesta assignatura s'orienten al coneixement del circuit literari que té com a destinatari lectors infantils i juvenils i al desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i selecció de lectures adequades per a la formació en lectura i cultura. Per dur aquesta tasca, els estudiants se serviran també de les possibilitats que permet l'accés als recursos en línia.

Els objectius bàsics de l'assignatura són:

1. Afavorir i potenciar destreses d'alt nivell com la crítica, l'anàlisi i la valoració de la literatura catalana per a infants i joves (LCIJ).
2. Adquirir uns coneixements sobre la història de la LCIJ en relació a la història de la literatura catalana.
3. Conèixer i interpretar la interdependència existent entre els fenòmens socials, culturals i educatius i la literatura per a infants i joves en cada moment històric.
4. Conèixer i analitzar el circuit literari que té com a destinatari lectors infantils i juvenils.
5. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, interpretació i selecció de lectures adequades per a la formació d'infants i d'adolescents en lectura i cultura.


DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. La cultura per a infants i joves

1.1 Entre l'educació literària i la indústria de l'entreteniment
1.2 L'inici de la globalització: Walt Disney
1.3 La lectura entre les pantalles i els llibres

2. La Literatura per a infants i joves

2.1 La narrativa per a infants i joves. Com són els relats per a infants i joves. Quines temàtiques i tipus predominen
2.2 La poesia per a infants i joves. Quins trets caracteritzen la poesia. Quins tipus predominen
2.3 El teatre per a infants i joves. Com és el teatre per a infants i joves. Quines temàtiques i tipus predominen
2.4 L'àlbum il·lustrat, el còmic i la narració gràfica per a infants i joves. Què és i com és. Quines temàtiques i tipus predominen
2.5 La narrativa de tradició oral. Característiques discursives i genèriques. La influència en la producció actual

3. La Literatura per a infants i joves en català

3.1 Les propostes inicials de la literatura catalana. Informació històrica. Aproximació a les obres principals/ 3.2 Les propostes dels anys seixanta. Informació històrica. Aproximació a les obres principals
3.3 L'actualitat. Aproximació a les obres principals. La LIJ al País Valencià. Les obres actuals universals

4. La literatura en català actual

4.1 El circuit de la venda per impuls. Precedents (Harry Potter). Caracterització, tendències, obres
4.2. El circuit de la lectura recomanada. Precedents (Mecanoscrit del segon origen, Mor una vida es trenca un amor). Caracterització, tendències, obres


METODOLOGIA DOCENT

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en sessions teòriques i sessions pràctiques setmanals en l'aula, per a les quals el professor posarà a disposició dels estudiants un dossier de treball, un dossier complementari de textos per analitzar que l'estudiant coneixerà a través d'aula virtual i els textos objecte de l'anàlisi.

Les activitats pràctiques que es duran a terme al llarg del curs seran:

a) Controls de lectura de 4 obres que seran comunicades per Aula Virtual. b) Preparació, elaboració i correcció d'activitats concretes d'anàlisi sobre les obres treballades durant el curs. El professor comunicarà als estudiants els continguts concrets que caldrà analitzar de cada obra. Aquesta tasca ha de completar-se al llarg del curs.

Pel que fa a les hores no presencials, els estudiants les dedicaran a:

l'estudi i preparació de les classes teoricopràctiques,
la preparació i realització de treballs pràctics,
la preparació i realització de la prova final.

L'estudiant ha de tenir clar que les classes pràctiques són complementàries de les classes teòriques.

L'assistència a la classe ha de ser activa i responsable perquè ajuda a l'adquisició dels mecanismes necessaris per a assolir les competències de l'assignatura.

Els estudiants que no puguen assistir a les classes hauran de preparar l'assignatura al llarg del curs, incloses les diferents activitats, amb l'ajut dels dossiers de l'assignatura, de la bibliografia i del material complementari que el professor penjarà en l'aula virtual. En cas que ho necessiten, podran utilitzar les tutories per resoldre amb el professor qüestions o dubtes de caràcter individual o específic.

El professor i els estudiants faran servir l'aula virtual i el correu electrònic com a mitjà per comunicar canvis, detalls sobres les pràctiques, etc. No obstant això, es recomana l'assistència a les tutories presencials per tractar qüestions o dubtes de caràcter individual o específic. Les tutories no s'utilitzaran en cap cas, però, per tornar a explicar continguts ja impartits en classe, ni els generals de l'assignatura, com ara les diferents parts del temari, ni aspectes més particulars de les pràctiques, com ara el funcionament del processador del textos o altres programes informàtics.


AVALUACIÓ

L'avaluació de l'aprenentatge de l'estudiant es durà a terme a partir de dos elements:

1. Activitats realitzades al llarg del curs (40%):

a) Controls de lectura de les 4 obres de lectura obligatòria (1 punt). Aquests controls es faran en horari de classe al llarg del quadrimestre. Cada control apte valdrà 0'25 punts. Caldrà obtenir apte en tres dels quatre controls per poder aprovar l'assignatura.

b) Una anàlisi d'un text triat per la professora que s'haurà de fer obligatòriament el darrer mes de classe. El valor màxim en l'avaluació final serà de 3 punts i caldrà obtenir un mínim de 1'50 per sumar la nota a la resta de la puntuació obtinguda.

2. Una prova realitzada a la fi del quadrimestre (60%). La prova consistirà en:

  • Prova eliminatòria (20%) sobre conceptes de tot el temari. Caldrà obtenir un mínim de nota per aprovar l'assignatura (1 punt sobre 2 punts).
  • Exercicis pràctics d'aplicació dels continguts del temari sobre cada un dels textos triats per la professora (40%). Caldrà obtenir un mínim de nota (1,5 punts) en els exercicis per poder sumar les notes de cada part de l'examen i aprovar l'assignatura. Aquesta prova es podrà fer amb els textos de lectura i amb els esquemes o apunts personals que l'estudiant estime oportú (en cap cas els llibres de la bibliografia o qualsevol altre estudi o llibre).

REFERÈNCIES

Pàgina de Gemma Lluch Bloc de Gemma Lluch


BARÓ, MÒNICA; TERESA COLOMER I TERESA MAÑÀ (COORD.) (2007): El patrimoni de la imaginació: Llibres d'ahir per a lectors d'avui. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics.

Caplletra (2009): Monogràfic «La literatura per a infants i joves: una proposta d'anàlisi», Caplletra, 56 (primavera), p. 115-237./
CASTILLO, M. (1997): Grans il·lustradors catalans. Barcelona: Barcanova.

CASTILLO, M. (2000): Lola Anglada o la creació del paradís propi. Barcelona: Meteora.

CCLIJ: ['Diccionari d'autors i d'autores de literatura infantil en català' ttp://www.clijcat.cat/diccionari/idioma.html], Barcelona: Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.

COLOMER, T. (dir.) (2002): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació.

FUNDACIÓ FOLCH I TORRES (2005): Fundació Folch i Torres i Patufet

LLUCH, G. i Caterina VALRIU (2013): La literatura per a infants i joves en català anàlisi, gèneres i història. Alzira: Bromera i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, col·lecció Biblioteca Essencial.

LLUCH, Gemma (2012): La lectura en català per a infants i adolescents. Història, investigació i polítiques. Barcelona: Biblioteca Sanchis Guarner.

MADUEÑO, David (2004): 'Desenvolupament de la literatura infantil i juvenil a Catalunya'
ROVIRA, T. (1988): «La literatura infantil i juvenil», dins Història de la literatura catalana, volum 11. Barcelona: Ariel.
tornar